FOND POMOCI

ČÍSLO ÚČTU: 2602600766/2010

Stručně: z Fondu pomoci může požádat o pomoc kterýkoliv člen klubu v případě, že mu chybí prostředky na operaci psa, zákrok po úradu u jeho psa a podobně nebo se dozví o opuštěném psu, který akutně pomoc potřebuje, než se jeho situace vyřeší.
Koho žádat - správce fondu
Kdy žádat - kdykoliv je třeba, v případě akultního ošetření po úrazu, při nečekaných komplikacích při porodu a podobně - IHNED, třeba i v noci.
Odkud se peníze vzaly? Složili si je členové klubu.
Aktuálně je na účtu 14 100 Kč.

správci fondu JANA HROUDOVÁ - TEL. a MILENA MITRESKÁ TEL.604 472 097
jakékoliv dotazy - na členy výboru klubu viz kontakty

A teďpodrobněji:
OČ JDE: Fond má pomoci členovi klubu, který se se svým psem (šarplaninec, krašák, tornjak) dostane do potíží, těžko vyjmenovat všechny situace. Ale jde hlavně o nečekané, ale i čekané drahé veterinární zákroky, které přesahují momentální finanční možnost majitele psa/feny a zvíře by oddalování stálo život nebo zdraví. Majitel psa/feny může pak požádát o pomoc z fondu - viz následující zásady - tím, že zavolá některému ze správců fondu. Peníze nedostane, ale dostane je veterinář a pod.

Další oblastí je pomoc psovi/feně našich plemen, který/á zůstal/a třeba bez majitele nebo se majitel dostal do situace, kdy mu nemůže zajistit krmení (havárka a majitel v nemocnici, vytopený dům a pod.). Pak je možnost uvolnit z fondu peníze a koupit krmení a nechat dovézt na místo.
Samozřejmě se předpokládá, že ten, komu fond pomůže, zase vloží do fondu prostředky buď najednou nebo postupně - dle dohody se správcem, aby mohl fond pomoci někomu dalšímu. 

Stějně tak ale může jít i o formu "charity" - např. opuštěný pes, který dostane z fondu na krmivo než se situace vyřeší jinak - peníze nevrátí a pod.
Vždy jde o jedno - POMOC ZVÍŘETI. 

Zásada je - že z fondu nikdo nedostane peníze, ale dostane je veterinář, zaplatí se krmivo, náhradní umístění opuštěného zvířete a pod., ale nebudou se vydávat hotové peníze.
Koho zajímá více podrobností, přečtěte si zásady.

ZÁSADY FONDU POMOCI V NOUZI KCHŠKT

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) fond mohou využít jen členové klubu

2) fond nesouvisí s hospodařením klubu a členskými příspěvky, prostředky jsou na zcela samostatném účtu, číslo účtu bude zveřejněno na webové stránce klubu

3) prostředky fond získává jen jako příspěvek do fondu od členů, výše není omezena

4) prostředky fondu nesmějí být v žádném případě využity pro běžné hospodaření klubu, pouze pro účel stanovený těmito Zásadami

5) fond je určen výhradně pro řešení svízelných situací, do kterých se dostane pes/respektive majitel psa při řešení situací vážně ohrožujících zdraví nebo život psa (hlad při opuštění, závažný nákladný zákrok u veterináře a pes by mohl přijít o život nebo byl doživotně vážně poznamenán – např. operace po autonehodě, ale třeba i komplikovaný porod císařem, vážný úraz, péče o štěňata bez matky apod.)

5) fond může pomoci i majiteli toho psa, který potřebuje finančně náročnou operaci, kdy při jejím odkládání je pes vystaven zbytečně velké bolesti nebo hrozí nebezpečí trvalé invalidity, ale majitel nemá dostatek prostředků a potřebuje pomoc

II. ZPŮSOB POMOCI

1) prostředky fondu mohou být použity výhradně na cílenou pomoc, ne jako peněžní příspěvek majiteli, a to buď na nákup krmiva a prostředků na výživu, na konkrétní náklady na prvotní umístění psa po úmrtí majitele, platba přímo na účet veterináře při vážném zranění psa nebo v život ohrožující situaci pro psa, za léky a podobně

2) pokud by to situace majitele umožňovala, měl by pak prostředky, které půjdou na pomoc jeho psa z tohoto fondu, opět vrátit a to třeba i postupně podle svých možností, aby byly prostředky pro další pomoc

3) o způsobu vrácení se domluví správce fondu s majitelem psa, kterému bude pomoc poskytnuta, po vyřešení aktuální pomoci psovi. Jako doklad dohody může sloužit nahrávka v telefonu, mail, dopis atd. Přednost má řešení svízelné situace psa, teprve pak řešení způsobu vrácení poskytnutých prostředků nebo jejich části. Rozhodné slovo má správce.

III. SPRÁVCI FONDU

1) rozhodování o pomoci z fondu mají na starost maximálně tři lidé – správci fondu, které vybírá (ne volí, nejde o volenou funkci) a pověřuje spravováním fondu členská schůze z řad členů bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v některém z orgánů klubu

2) každý správce má stejnou pravomoc rozhodnout okamžitě o pomoci a způsobu této nezbytné pomoci (nákup krmiva, doprava krmiva nebo i psa/feny, zaplacení zákroku na účet veterináře a zajištění další pomoci)

3) správce nemá omezenou dobu pro pověření být správcem, jak je tomu u volených funkcí, může být ale vyměněn členskou schůzí dle čl. III bodu 4, případně se může své role správce sám vzdát

4) členská schůze má oprávnění v případě pochybností o správném rozhodování správce vybrat na nejbližší členské schůzi za správce jiného člena klubu, návrh může členské schůzi předložit kterýkoliv člen klubu

IV. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SITUACÍ

1) kontakt na správce je zveřejněn na webu klubu. Prostřednictvím tohoto kontaktu se může kdykoliv bez ohledu na denní dobu (tedy i v noci) člen klubu, který řeší svízelnou situaci psa, obrátit s žádostí o pomoc na toho správce, kterého se mu podaří jako prvního zastihnout na telefonu

2) každý ze správců, na kterého se člen se svou žádostí o pomoc obrátí, okamžitě zkontaktuje nejméně jednoho dalšího správce a bezprostředně rozhodnou, jak situaci budou řešit, případně pomoc, pokud nebude odpovídat těmto Zásadám, odmítnou.  Pokud nebude žádný další správce prokazatelně k zastižení a věc nesnese odklad, rozhodne oslovený správce o záležitosti okamžitě sám.

3) správce pak neprodleně zajistí pomoc (objedná krmivo a dopravu, případně další službu, veterináře, zašle prostředky na účet veterináře atd. podle charakteru situace)

4) správce pak nejpozději do 24 hodin informuje ostatní správce o situaci, kterou řešil a o způsobu, jakým ji řešil. O dalším postupu se pak správci dohodnou společně.

5) pokud se na dalším postupu dle bodu nedohodnou správci jednotně, platí to rozhodnutí, které má podporu více správců. Ve sporném případě mohou správci požádat o názor výbor klubu prostřednictvím jeho předsedy, konečně rozhodnutí o řešení situace pak ale bude pouze na nich.

6) fond může pomoci i členovi, který potřebuje pro psa finančně náročnou operaci dle čl. I bod 5 a nemůže jinak získat prostředky než jako pomoc z tohoto fondu. Pomoc může být poskytnuta opět jen  uhrazením části nákladů veterináři. V takovém případě ale musí člen tyto prostředky pak do fondu vrátit v plné výši způsobem dohodnutým se správci. Ti tyto prostředky v tomto případě poskytnou pouze, pokud ve fondu zůstane nejméně částka 20 tisíc korun na další pomoc.  

7) správce, který žádost o pomoc řeší, o ní pak informují předsedu klubu nebo jednatele, a to i v zamítnutém případě.

V. POSTUP PŘI SOUBĚHU DVOU ŽÁDOSTÍ A NEDODSTATKU PROSTŘEKŮ NA OBĚ

1) fond vede dle čl. VI, bod 2 evidenci dárců, v případě kolize situací, pro které je zřízen, a nedostatku prostředků na pokrytí obou událostí, má přednost ten člen klubu, který do fondu přispěl před tím, který nepřispěl. V případě dvou souběžných situací u členů pak nezáleží na výši příspěvku do fondu, ale výhradně na tom, která situace je z pohledu psa/feny závažnější. Rozhodnutí je v pravomoci správce.

VI. EVIDENCE

1) správci vedou způsobem dohodnutým mezi sebou evidenci přijatých prostředků a výdajů na pomoc

2) jako základ evidence přijatých prostředků slouží výpis z účtu od členské schůze do členské schůze

3) potvrzením o poskytnuté pomoci pro potřeby této evidence dle čl. III, bod 2 vydaných prostředků je pak doklad o dodání krmiva na určitou adresu a podobně, nebo potvrzení o odeslání peněz na účet konkrétního veterináře, komunikace mailem a podobně, podle situace.

5) ke každému případu pomoci se vede evidence zvlášť (tj. veškeré doklady k jedné konkrétní pomoci budou vedeny dohromady pod jedním označením, další pomoc pod dalším označením)

 

VII. KONTROLA

1) o prostředcích ve fondu a nakládání s nimi budou správci (vždy jeden zástupce) informovat členskou schůzi, předloží výsledný účet fondu se svěřenými prostředky. Členská schůze pak konstatuje, zda prostředky fondu byly vynaloženy v souladu s těmito Zásadami a dále postupuje v souladu s těmito zásadami, zejména čl. IV bod 6. 

2) pokud by vzniklo v době mez členskými schůzemi podezření na porušení nakládání s prostředky fondu v souladu se zákony ČR nebo těmito Zásadami, obrátí se ten, kdo pochybnosti má, na výbor klubu. Ten je pak na základě ověření a potvrzení podezřelé situace oprávněn přijmout taková opatření, aby zablokoval danému správci/správcům přístup k hospodaření s prostředky fondu a s dalšími kroky se pak vyčká na rozhodnutí nejbližší řádné členské schůze.  Pokud se podezření nepotvrdí, pokračuje daný správce ve své činnosti bez omezení dál.

3) tímto zjištěním nesmí být ohroženo základní poslání fondu, správci, kterých se podezření netýká, mohou nakládat s prostředky fondu podle těchto Zásad dál.

4) v případě podezření na porušení zákonů ČR bude vedení klubu postupovat způsobem v těchto situacích obvyklým.

VIII. ZÁNIK FONDU

1) o zániku fondu rozhoduje členská schůze 2/3 všech hlasů přítomných členů klubu, formu hlasování zvolí výbor klubu tak, aby byla zcela transparentní a přístupná všem členům klubu.

2) prostředky na účtu fondu v případě zániku fondu nebudou převedeny na účet klubu a použity k jeho hospodaření – dle čl. I bod 2. Správci navrhnou členské schůzi způsob likvidace účtu tak, aby byly prostředky využity na pomoc zvířat, tedy rozděleny mezi útulky bez ohledu na to, zda jde o útulky pro psy, kočky nebo jde o některou ze záchranných stanic pro divoká zvířata, a to pouze formou nákupu krmiva nebo zaplacením úkonů u veterináře, ne převedením peněžních prostředků.

3) O konečném způsobu likvidace účtu pak podají správci zprávu další členské schůzi.

4) V případě zániku klubu musí klub nejprve vyřešit zánik fondu dle těchto Zásad, teprve pak může řešit vlastní zánik tak, jak mu ukládají Stanovy klubu. V tomto případě už nemusí o zániku fondu rozhodovat členská schůze, fond zaniká automaticky.

IX. Závěrečné ustanovení

Členská schůze klubu může tyto Zásady měnit jen, pokud jde o č. IV., a to pokud o tom rozhodnou členové 2/3 většinou hlasů přítomných členů. Prostou většinou přítomných může členská schůze měnit částku korun v čl. IV. bod 6.

Tyto Zásady schválila členská schůze dne 22. dubna 2023