Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků, z.s.

Předložený Etický kodex byl vytvořen pro lepší pochopení a dosažení poslání a cílů Klubu chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků, z.s. (dále jen Klub).

1. Poslání a cíle klubu sepsaná ve stanovách by každý člen Klubu měl mít za vlastní a počínat si tak, aby je naplňoval.

2. Znevažování nebo pomlouvání jiného majitele nebo chovatele je nepřípustné.

3. Chov má být veden v souladu:

- s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU, předpisy KCHŠKT

4. Počínání členů nesmí být v rozporu:

- se Zákonem o veterinární péči

- se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání

5. Produkce štěňata bez průkazu původu je zakázána.

6. Členové klubu by měli v rámci plánovaných spojení psů a fen zlepšovat úroveň chovu při dodržování platného standardu. Zároveň by měli podporovat specifické vlastností plemene.

7. Plánované krytí a jeho finanční náhrada by měla být řešena písemnou Smlouvou o krytí mezi majitelem feny a majitelem krycího psa, aby se předešlo případným budoucím nedorozuměním.

8. Při prodeji psů by chovatel/prodávající a nový majitel psa měli uzavřít smlouvu, která by měla předcházet případným pozdějším problémům. Chovatel/prodávající by měl uchovávat záznamy o štěňatech, kontakty na kupující a chránit je před jejích případným zneužitím.

9. Se situací, ke které by mohlo dojít a kterou by Smlouva o krytí nebo Smlouva o prodeji štěněte/psa nepodchytila, je povinností obou účastníků smlouvy se s ní společně a čestně vypořádat.

10. Prodávající by měl s největší péči vybírat budoucí majitele svých psů. Měl by se vyvarovat prodeji osobám nedůvěryhodným, jejichž záměry jsou neznámé nebo podezřelé. Prodej nebo darování psa do komerční prodejny, překupníkovi nebo laboratoři je nepřípustný.

11. Je žádoucí, aby chovatel/prodávající udržoval kontakt s majitelem psa a měl přehled o jeho dalším životě.

12. Majitel šarplanince, krašáka nebo tornjaka se zavazuje, že pokud svého psa nebo fenu nebude moci nadále vlastnit, udělá vše sám pro to (nebo s případnou pomoci chovatele a Klubu, např. zveřejněním na klubových stránkách), aby mu našel nový, řádný domov.

13. V případě zveřejnění informací o svých psech nebo vrzích, by měl majitel uvádět jen pravdivé údaje.

14. Majitel psa zajistí, aby jeho psi byli řádně evidováni, aby včas za ně hradil poplatky jak úřadům, tak i Klubu. Majitel psa zajistí řádnou veterinární péči a výživu pro svého psa.

15. Jakékoliv pozměňování, ukrývání nebo ničení informací (dokumentů) je zakázáno. Případné zjištění genetických vad a nemocí u psa je majitel povinen nahlásit chovateli a Klubu.

16. Jednání a rozhodování členů klubu ve volených funkcích nesmí vést k vlastnímu prospěchu.

17. Při zveřejňování informací v rámci klubu je nutné jednat v souladu s autorskými právy a GDPR.

18. Jestliže člen Klubu zjistí, že tento etický kodex je někým porušován, měl by tuto skutečnost nahlásit výboru spolku. Další postup vyplývá ze stanov a řádů Klubu.

19. Pravidla kodexu jsou určena všem chovatelům, majitelům a příznivcům plamen šarplaninský pastevecký pes (šarplaninec), krašský pastevecký pes (krašák) a tornjak (dále jen plemena zastřešená Klubem).

Klub si je vědom toho, že v dění kolem plemen, která zastřešuje a vyvíjí, se řeší mnoho záležitostí a ne vše je v etickém kodexu obsaženo. Vždy, i v situacích, tedy i v bodech, které nejsou v předcházejícím textu popsány, je třeba jednat především v zájmu plemen, které klub završuje.

Schváleno členskou schůzí 9. 4. 2022